Konference ČES 2019

Evaluace – cesta k systémovým změnám

Konference České evaluační společnosti 2019

Evaluace – cesta k systémovým změnám

Důraz na evaluace, zachycení výsledků a dopadů, proces učení se, vzájemného sdílení znalostí a zkušeností je silně akcentován ve veřejných politikách na mezinárodní, národní i regionální úrovni. Prostředí, ve kterém se evaluace vytvářejí, je však dynamické a neustále se vyvíjející, což ovlivňuje celkovou evaluační kulturu v daném státě.

Evaluační kultura představuje velmi široký pojem, který zahrnuje institucionální prostředí a dále schopnost aktérů evaluací (tj. evaluátorů i zadavatelů) formulovat relevantní doporučení a převádět je do reálné praxe veřejných programů a politik. Tyto proměny by však neměly mít dlouhodobý efekt jen v samotném „dotačním systému“, ale měly by zlepšovat fungování institucí, podmínky života cílových skupin a rozvíjet dané území apod. Dobře implementované a účinné změny na lokální, regionální, národní nebo nadnárodní úrovni mají potenciál společně přispívat k viditelné změně celého systému a zásadním způsobem proměňovat celou společnost. A právě systémová změna je hlavním tématem letošní výroční konference České evaluační společnosti.

Odborné workshopy: 27.5.2019
Konference: 28.5.2019

Místo: Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Jednotlivé příspěvky by měly být zaměřeny na dosavadní zkušenosti s evaluacemi ve vazbě na jejich dopady a vliv na hodnocenou reálii (vč. případů, kdy se prostřednictvím evaluace nedosáhlo potřebné změny). V tomto smyslu je vhodné se v příspěvcích zaměřit také na mechanismy, které vedly k systémovým změnám na projektové úrovni (tj. konkrétních institucí a subjektů), programové úrovni (tj. způsoby a přístupy k řešení systémových problémů), úrovni veřejných politik a úrovni konkrétních případů vybraných skupin či území (tj. změny u různých typů cílových skupin, podporovaných regionů, či států v rámci rozvojové spolupráce a humanitární pomoci). Systémové změny však komplikuje řada problémů, které je nezbytné otevřeně diskutovat a hledat cesty k jejich nápravě, např. (ne)aplikovatelnost evaluačních metod („one size does not fit all“), (ne)dostupnost dat pro evaluace, (ne)sdílení dat ve veřejné správě, evaluační jazyk vs. mašinérie veřejné správy apod.

Konference je realizována v rámci projektu ČES „Evaluace – cesta k systémovým změnám“, podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Záštitu převzala ministryně pro místní rozvoj České republiky Ing. Klára Dostálová.

Program konference

Program a abstrakty všech příspěvků (pdf)

Úvodní plénum - Evaluace a systémové změny: makro a mikro pohled

BLOK I Evaluace a systémové změny z pohledu veřejných politik

BLOK II  Přípravný workshop pro Globální shromáždění IDEAS

BLOK III  Přístupy v evaluacích pro dosažení systémových změn

BLOK IV  Evaluace vedoucí k systémovým změnám na úrovni projektů a institucí

Závěrečné plénum – evaluační talenti a design hodnocení konkrétního projektu

 

Doprovodné workshopy (27.5.2019)

Workshop I - Praktická příprava dotazníků v Limesurvey (provází Martin Nekola)

Cílem workshopu je prezentovat možnosti profesionálního open source software Limesurvey (LS) a získání praktických dovedností pro návrh online dotazníku. Volně navazuje na loňský workshop „Dotazníkové šetření v evaluaci“ a předpokládá alespoň základní obeznámenost s problematikou výběrových šetření. Účastníci se naučí zprovoznit LS, vytvořit jednoduchý dotazník, vkládat otázky, vytvořit databázi respondentů, pilotovat pracovní verze dotazníku, rozeslat dotazník respondentům a připravit výsledný datový soubor pro export do statistického software. Na závěr se zaměříme na pokročilejší témata jako jsou větvení dotazníku, vícejazyčný dotazník nebo správa pozvánek a připomínek.
Důležité upozornění: přineste si prosím vlastní notebook s možností bezdrátového připojení na internet.

Workshop II – Value for money (provází Karel Vrána)

Cílem workshopu je představení sady nástrojů zaměřených na měření efektivity projektů s cílem účelného nakládání s prostředky v rozvojovém a humanitárním kontextu – value for money. Součástí semináře budou také konkrétní ukázky využívání nástrojů v praxi. Nástroje je možné používat v různých fázích projektového cyklu a adaptovat pro konkrétní potřeby organizací a evaluátorů. Nástroje vycházejí z příruček zpracovaných organizací Člověk v tísni.

Průvodce Step-by-step pomáhá zjišťovat, jaké jsou náklady na dosažení každého výstupu a cíle a jak jsou tyto náklady opodstatněné. "Value for Money System Matrix" pak hodnotí systémy a procesy pro zajištění Value for Money. Přístup je založený na principech 4E - Economy, Efficiency, Effectiveness and Equity.

Workshop III – Fokusní skupiny dle přístupu Janet Billson train-the-trainer (provází Jana Drlíková a Lenka Jantačová)

Fokusní skupiny jsou v evaluacích velmi často využívanou metodou, přístup k nim se však velmi liší. Workshop představuje úvod k focus groups, jedné z nejběžněji používaných kvalitativních metod. V první části se bude workshop věnovat tomu, co vůbec je fokusní skupina, jak by měl být nastaven design evaluace využívající fokusní skupiny, jak připravit scénář pro diskuzi a co nám můžou fokusní skupiny dát a co od nich naopak čekat nemůžeme. Druhá část pak bude více praktická. Uvítáme, pokud si účastníci připraví nějaké příklady využití fokusních skupin ze své praxe (již proběhlé či teprve plánované) a společně pak můžeme projít přístup k těmto konkrétním situacím. Workshop bude sestaven na základě zkušeností s fokusními skupinami v oblasti evropských fondů a marketingu a jako teoretickou oporu bude využívat mj. informace ze školení od Janet Billson, výzkumnice a konzultantky v USA, Kanadě a rozvojových zemích.

Leták Jak na fokusní skupiny?

 

Dokumenty

 

Fotografie z konference