Konference ČES 2018

Rozvoj v evaluacích, evaluace v rozvoji

Konference České evaluační společnosti 2018

Rozvoj v evaluacích, evaluace v rozvoji

Zvyšování důrazu na výsledky a na posílení role evaluací v celém systému zahraniční rozvojové spolupráce (při rozhodování o projektech a programech, při testování strategií a inovací a při posilování kultury učení se ze zkušeností) je doporučeno také zprávou Peer-review české rozvojové spolupráce ze strany OECD DAC.

Evaluační kapacity v rámci ČR využitelné pro skutečně užitečnou zpětnou vazbu jsou limitovány obecným stupněm rozvoje evaluační kultury v ČR a velikostí evaluační komunity. Poptávka je veliká a je zřejmá potřeba kvalitativního i kvantitativního rozvoje české evaluační komunity.

Odborné workshopy: 11.6.2018
Konference: 12.6.2018

Místo: Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Program konference (pdf)

Ranní plénum

Úvod

BLOK I Evaluace v rozvoji – metodologický vývoj evaluací

BLOK II  Rozvoj v evaluacích – evaluace z oblasti zahraniční rozvojové spolupráce

BLOK III  Rozvoj v evaluacích - evaluace z oblasti evropských fondů

BLOK IV  Evaluace rozvíjející – vliv evaluací na neziskový sektor

Studentská soutěž v evaluacích

Workshopy

Teorie změny (provází Daniel Svoboda)

Logický rámec neboli „logframe“ je povinnou součástí projektů již řadu let (v zahraničí začal být používán po roce 1970). Jeho původním účelem byla podpora participativního a inkluzivního plánování a flexibilního řízení dané intervence. V praxi se však stává byrokratickým požadavkem na „vyplnění“ matice logického rámce, která je následně využívána (pokud vůbec využívána je) hlavně jako nástroj kontroly ze strany donorů, bez ohledu na aktuální vývoj situace či na odpovědnost vůči cílovým skupinám.

Workshop se zaměří na silné a slabé stránky používaných matic logického rámce ve srovnání s přístupy využívajícími tzv. teorii změny. Na praktických příkladech budou mít účastníci možnost zhodnotit a porovnat oba přístupy.

Process tracing (provází Vladimír Kváča)

Workshop představuje úvod do metody process-tracing, jedné z typických metod z oblasti evaluace vedené teorií (theory-based impact evaluation). Process-tracing umožňuje na úrovni jednopřípadové studie (n=1) zkoumat kauzalitu intervence a jejích výsledků. Uvítáme, pokud si účastnící předem připraví teorii změny nějaké intervence. Na workshopu pak na příkladech účastníků projdeme klíčové kroky process-tracingu, od formulace kauzálního mechanismu, přes odhad apriorních pravděpodobností existence jednotlivých dílčích částí mechanismu a přípravu testů až po vysvětlení bayesovské logiky, o kterou se process-tracing opírá. Workshop vychází jak z klasické učebnice process-tracingu od dvojice Beach a Pedersen, tak z praktických zkušeností průvodce při aplikaci této metodu u projektů z oblasti sociálních inovací.

Dotazníkové šetření v evaluaci (provází Martin Nekola)

Dotazník jako tradiční nástroj sociálně-vědního výzkumu bezesporu patří do základní metodologické výbavy evaluátora. Rozvoj moderních informačních technologií usnadnil a výrazně zlevnil provádění výběrových šetření a ta jsou tak stále častěji uplatňována i v evaluacích, včetně intervencí menšího rozsahu. To však s sebou přináší řadu úskalí a rozšíření špatné praxe v podobě nepromyšleného výběru populace, špatně formulovaných otázek a celkového přesycení terénu vedoucí k neochotě respondentů účastnit se takových šetření.

Cílem workshopu je prezentovat možnosti využití výběrových šetření v evaluačním výzkumu se zaměřením na praktické otázky tvorby dotazníku a využití informačních technologií (internet, chytré telefony/tablety apod.). Účastníci se tak seznámí s jednotlivými kroky výběrového šetření od stanovení výzkumného problému, přes předvýzkum až po přípravu výzkumného designu. Prakticky se potom zaměříme na způsob výběru respondentů (sampling), operacionalizaci proměnných a formulaci otázek dotazníku.

 

Konference je realizována v rámci projektu ČES „Rozvoj evaluací - evaluace v rozvoji“, podpořeného v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Záštitu převzala ministryně pro místní rozvoj České republiky Ing. Klára Dostálová.

 

Fotografie z konference