Konference 2017

Podívejte se na konferenci z roku 2017

Konference 2017

Konference 2017: Evaluace programů, evaluace projektů, evaluace všedního dne.

Téma konference

V rámci letošního ročníku konference České evaluační společnosti bychom rádi věnovali prostor některým trendům, které se v oblasti evaluační praxe v poslední době objevují. Stále (bohužel) platí, že v České republice jsou evaluační aktivity v převážné míře koncentrovány do dvou domén – do světa Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) a do světa zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS). V obou těchto světech sledujeme změny v rozložení důrazu na projektovou a programovou úroveň. V oblasti ESIF se důraz, v odrazu evropských nařízení, dlouho historicky soustředil na evaluaci na vrcholové programové úrovni, což bez detailního pokrytí projektové úrovně přinášelo metodologické obtíže i často nerealistická očekávání ohledně kvality evaluací. V programovém období 2014 – 2020 sledujeme (s potěšením) postupný rozmach evaluačních aktivit na úrovni jednotlivých projektů. Naopak, v oblasti ZRS sledujeme opačný vývoj. Zde je dlouholetá tradice evaluací na projektové úrovni a teprve v poslední době se hlasitěji objevuje potřeba evaluace na systémové úrovni. Kromě toho můžeme (zatím spíše v zahraničí, než v České republice) sledovat další trend. Ve stále více učících se organizacích dochází k integraci zpětné vazby typicky poskytované evaluací hluboko do jejich základního chodu. Evaluace přestávají být vydělenou činnosti, ale neoddělitelně prostupují každodenní praxí.

Termín a místo konání

29.-30. května 2017 v prostorách budovy Fakulty tropického zemědělství ČZU v Suchdole, na adrese Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol.

 

PROGRAM KONFERENCE

Úvodní příspěvky:

Lenka Brown (Česká evaluační společnost): KEY SPEECH

Anna Kárníková a Martin Polášek (Úřad vlády ČR): Evaluace pohledem strategického rámce Česká republika 2030

BLOK I Evaluace projektů ESIF

BLOK II  Evaluace projektů ZRS

BLOK III  Evaluace programů

BLOK IV  Evaluace všedního dne

Závěrečné shrnutí a diskuse

  • Jana Garay (INESAN): Prezentace Soutěže v evaluaci a představení vítězného týmu

Doprovodné workshopy

Doprovodné workshopy budou rovněž probíhat v prostorách Fakulty tropického zemědělství ČZU v Suchdole, dne 29. května 2017 od 14 do 17:30 hod.

WORKSHOP I.: Zadávání evaluací

provází Vladimír Kváča

Motto: „Každá evaluace je jen tak dobrá, jak dobré je její zadání.“ Workshop provede účastníky dvěma souvisejícími oblastmi – přípravou evaluačního zadání (Terms of Reference) a problematikou veřejných zakázek v oblasti evaluací. Součástí workshopu bude představení Metodiky zadávání evaluací, na jejíž přípravě se podílí Česká evaluační společnost a Odbor veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Workshop je určen především zadavatelům evaluací.

WORKSHOP II.: Teorie změny a logický rámec

provází Daniel Svoboda

Logický rámec neboli „logframe“ je povinnou součástí projektů již řadu let (v zahraničí začal být používán po roce 1970). Jeho původním účelem byla podpora participativního a inkluzivního plánování a flexibilního řízení dané intervence. V praxi se však stává byrokratickým požadavkem na „vyplnění“ matice logického rámce, která je následně využívána hlavně jako nástroj kontroly ze strany donorů, bez ohledu na odpovědnost vůči cílovým skupinám. Workshop se zaměří na silné a slabé stránky používaných matic logického rámce ve srovnání s přístupy využívajícími tzv. teorii změny. Na praktických příkladech budou mít účastníci možnost zhodnotit a porovnat oba přístupy.

WORKSHOP III.: Hodnocení průřezových témat

provází Jiří Remr a Jana Garay

Workshop představí proces hodnocení průřezových principů rozvojové spolupráce dle nově vznikající Metodiky evaluace průřezových principů. Metodika se konkrétně zaměřuje na principy řádné správy věcí veřejných (good governance), prosazování lidských práv a rovnosti žen a mužů (gender equality) a na udržitelný rozvoj z hlediska životního prostředí (environmental sustainability). Účastníci budou mít možnost se blíže seznámit s danými principy, jejich operacionalizací a způsoby hodnocení v rozvojových kontextech. Druhá část workshopu bude vyhrazena pro praktickou aplikaci metodiky, účastníci budou mít možnost si metodiku vyzkoušet na konkrétním příkladu.

Fotogalerie z konference

Záštitu nad konferencí převzalo

 

 

 

Partneři konference