Aktivity

Podívejte se jaké aktivity realizuje naše sdružení.

Osvěta

ČES pořádá různé evaluační akce, zejména každoroční evaluační konferenci. Zde sdílí dobrou praxi z různých oblastí, nové metodologické přístupy a zahraniční zkušenosti.

ČES dále zaštiťuje odborný recenzovaný časopis Evaluační teorie a praxe, který se jako jediný v ČR zaměřuje na problematiku evaluací.

Bližší informace podá Jiří Remr.

Vzdělávání a konzultace

ČES nabízí akreditované vzdělávací programy pro úředníky: Úvod do evaluací a Plánování a řízení evaluací. Dále realizuje různé typy školení pro evaluátory i zadavatele evaluací. Mezi lektory jsou zkušení evaluátoři z oblasti rozvojové spolupráce i strukturálních fondů EU.

ČES se také podílí na realizaci mezinárodní letní evaluační školy IPDET (International Program for Development Evaluation Training), kde školí špičkoví zahraniční experti z oblasti evaluací.

Pro své členy ČES připomínkuje zadávací dokumentaci k evaluacím, metodiky a jiné.

Bližší informace podá Daniel Svoboda.

Advokační aktivity

ČES podporuje kvalitu evaluací formou odborných diskusí vedených s evaluátory i zadavateli evaluací.

K tomuto účelu ČES zavedla mimo jiné Formální standardy provádění evaluací, Etický kodex evaluátora a peer review, tedy vzájemné hodnocení evaluací prováděné samotnými členy ČES.

  • ČES na základě průběžného hodnocení vytváří souhrnné zprávy o stavu evaluací v České republice.
  • ČES se rovněž účastní pracovních skupin ministerstev ČR zaměřených na evaluace. Připomínkuje metodiky, evaluační zprávy a podobně.

Bližší informace za Strukturální fondy EU podá Vladimír Kváča.

Bližší informace za rozvojovou spolupráci podá Daniel Svoboda.

Ohledně peer review kontaktujte Daniela Svobodu.