Strategie ČES

Strategie ČES 2019 - 2023

Česká evaluační společnost, z.s. (dále jen ČES) je dobrovolné, samosprávné, neziskové, nepolitické, nezávislé, profesní sdružení odborníků, kteří se profesionálně zabývají evaluacemi veřejných i soukromých rozvojových programů a projektů, a sdružuje své členy na základě společného zájmu. Na přelomu let 2018/2019 vyhodnotila Správní rada (dále SR) jako vhodný krok pro další rozvoj ČES zpracování Strategie, jejímž cílem je především identifikovat vhodné směry dalšího rozvoje. Nejdříve však bylo nutné se zamyslet nad podstatnými otázkami dosavadního fungování ČES.
Strategie byla vytvořena na základě četných diskusí ve Správní radě, na setkání Kongresu a na dvou setkáních Evalcafé v září 2018 a únoru 2019. Podstatnými zdroji informací, názorů a postojů členů ČES bylo také dotazníkové šetření z roku 2017 a anketa mezi členy ČES (na přelomu let 2018/2019), kdy se členové ČES vyjadřovali k i) základnímu pojetí ČES, ve smyslu otevřené a profesně uzavřené společnosti, ii) charakteru členství, iii) možnému zatraktivnění nabídky pro členy a iv) aktivitám a výstupům, které by členové uvítali.
Strategie je koncipována na pětileté období do roku 2023.

Přečíst Strategie ČES 2019 - 2023 mužete ZDE