EvalCafé na téma evaluací vzdělávacích programů

15.4. 2021

EvalCafé na téma evaluací vzdělávacích programů

 

Srdečně zveme evaluátory z oblasti vzdělávání dětí i dospělých i další zájemce o problematiku na odborné setkání. Evaluace se stává stále více skloňovaným termínem v oblasti vzdělávání. Je klíčové klást si náročnou otázku, jak sledovat dopady vzdělávání či programů pro učitele a jak nejlépe využít výsledky evaluací. Proto považujeme za přínosné sdílet zkušenosti v této oblasti a společně se věnovat otázkám specifickým pro evaluaci ve vzdělávání.

15.4. 2021 13:00 - 15:40 online na platformě ZOOM

Program:

  • Představení příkladů evaluačních šetření - sdílení dobrých zkušeností i slepých cest a diskuse nad jednotlivými příspěvky
  • Otevřená moderovaná diskuze nad vybranými tématy designu evaluačních šetření a jejich realizace

 

Schola Empirica: Evaluace projektu Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností. Aplikaci moderního přístupu k evaluacím

Na příkladu evaluace projektu “Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností”, jehož cílem byla podpora sociálních a terénních pracovníků v moderních metodách posilování rodičovských dovedností sociálně znevýhodněných rodin s dětmi, ukážeme aplikaci moderního přístupu k evaluacím, jehož snahou je vyrovnat se svou kvalitou akademickému výzkumu. Toho je docíleno pomocí rešerše literatury a realizovaných projektů, kombinací kvantitativního a kvalitativního přístupu, využití mezinárodně používaných měřicích nástrojů a designu směřující k formulaci kauzálních závěrů. Zřídkakdy lze projekt prakticky realizovat dle ideálních představ. Z toho důvodu budeme následně reflektovat také nedostatky, mj. související se zajištěním kvality sběru dat. Následně, ve druhé části prezentace ukážeme, jak lze praktické i negativní zkušenosti s jedním projektem využít při přípravě evaluace jiného projektu, konkrétně pilotu systémového projektu proti šikaně KiVa. V něm se snažíme dosáhnout ještě vyšší kvality pomocí preregistrace, systematické rekrutace škol, systematického výběru a validizace měřících nástrojů v češtině a výrazného důrazu na fidelitu (prezentující: Marek Havrda, Martina Koutná, Aleš Vomáčka).

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity: Evaluace kvality v inovovaném pedagogicko-psychologickém modulu v rámci pregraduální přípravy učitelů

Cílem prezentace je sdílet zkušenosti z evaluačního projektu zaměřeného na kvalitu pregraduální přípravy učitelů v inovovaném pedagogicko-psychologickém modulu na PdF MU. Jeho součástí jsou principy kvality výuky, které představují interní očekávání, sociální reprezentaci požadavků na výuku vytvořenou pracovníky katedry pedagogiky a studenty. V cyklickém evaluačním projektu nás zajímalo, jakým způsobem se naplňování principů odráží v kultuře vyučování a učení v předmětech pedagogicko-psychologického modulu. K diskusi nabídneme také konstrukci dotazníku Sebehodnocení připravenosti studentů učitelství v jádrových dovednostech výuky. (prezentující: Jana Kratochvílová, Jan Nehyba)

Učitel naživo & PAQ research: Propojování formativní a sumativní evaluace v programu učitelské přípravy Učitel naživo

Přirozenou součástí vzdělávání je sbírání důkazů o učení a nejinak je tomu ve vzdělávacím programu Učitel naživo, který usiluje o ověření inovativního reflektivního modelu vzdělávání učitelů. Proto je v programu kladen vysoký důraz na formativní evaluaci coby nástroj k internímu sledování dopadu na studenty, a zároveň evaluaci sumativní, která podá svědectví o kvalitě programu ve srovnání s širší populací začínajících učitelů. Mixed-methods evaluační design využívá kombinaci metod (dotazníkové šetření využívající baterii otázek z šetření TALIS a CLoSE, hodnocení na základě hospitací ve výuce, závěrečných prací studentů, focus groups, dotazníkové šetření mezi absolventy a žáky absolventů, aj.). V prezentaci představíme, které metody nám dobře slouží k jakému účelu, a jaké má evaluace interní dopady v rámci organizace (například zúžení cílů vzdělávacího programu). (prezentující: Michal Kunc)

 

Finální harmonogram akce:

13:00 - 13:20

Úvod, přivítání představení cílů a harmonogramu (Vladimír Kváča), úvodní slovo Martin Kozel a Daniel Prokop

13:20 - 13:45

Schola Empirica: Evaluace projektu Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností. Aplikaci moderního přístupu k evaluacím

13:45 - 14:10

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity: Evaluace kvality v inovovaném pedagogicko-psychologickém modulu v rámci pregraduální přípravy učitelů

14:10 - 14:35

Učitel naživo & PAQ research: Propojování formativní a sumativní evaluace v programu učitelské přípravy Učitel naživo

14:35 - 14:50

Pauza, rozdělení účastníků do skupin

14:50 - 15:10

Diskuse nad příspěvky v break out rooms 1, 2, 3

15:10 - 15:40

Závěrečná diskuse (moderuje Vladimír Kváča)

 

Eval café bude moderovat Vladimír Kváča.

Na jednotlivé příspěvky je vyčleněno 15 minut + 10 minut na krátké dotazy. 

Po přestávce proběhne ve 3 místnostech diskuse dle jednotlivých příspěvků, účastníci si zvolí místnost podle příspěvku, kterému se chtějí věnovat detailněji. V každé místnosti bude též moderátor pro diskusi.

Nakonec se společně sejdeme k závěrečné diskusi.

 

Podklady k EvalCafé na téma evaluací vzdělávacích programů:

 

www.ucitelnazivo.cz www.czecheval.cz