Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Martin Kaleja působí jako docent a zastává funkci vedoucího Katedry speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě, kde s krátkou časovou pauzou přednáší od roku 2006. Jako vedoucí pracovník působil dříve ve Výzkumném centru pro sociální začleňování na Slezské univerzitě v Opavě, kde mimo jiné zastával také post proděkana pro vědu, následně se ujal postu předsedy akademického senátu univerzity. Jako zahraniční profesor působí již několik let na veřejné vysoké škole v Polsku. V minulosti pedagogicky působil na základní a střední škole, krátce také na vyšší odborné škole. Svou dosaženou kvalifikací je speciální pedagog, učitel základní školy a sociální pedagog.

V roce 2014 byl jmenován členem Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny a členem Pracovní skupiny pro oblast vzdělávání Romů zřízené při Úřadu vlády ČR. Od roku 2018 stál v čele této platformy jako její předseda. Díky jeho iniciaci byla platforma usnesením Rady vlády transformována do Výboru pro vzdělávání Romů, kterou jako její první předseda na základě jmenování premiérem vlády ČR řídí.