PhDr. Magdaléna Celnarová

PhDr. Magdaléna Celnarová

Magdaléna Celnarová od roku 2004 pôsobí v oblasti EU fondov, venovala sa príprave a implementácii projektov. V roku 2016 začala pracovať v štátnej správe na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Sekcii fondov EU, na pozícii manažér hodnotenia operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ). V súčasnosti pôsobí na Odbore horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácie (RMŽ a ND), ako gestorka horizontálnych princípov. Gestoruje dodržiavanie princípov RMŽ a ND v rámci projektov podporených z OP ĽZ, pričom odbor gestoruje dodržiavanie horizontálnych princípov prierezovo naprieč všetkými operačnými programami implementovanými v Slovenskej republike. Je členkou pracovnej skupiny pre hodnotenie OP ĽZ.