Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D.

Sociolog-makroekonom se zaměřením na hodnocení veřejných politik zemí EU, operačních programů, koncepcí, strategií na národní i regionální úrovni. V současné době pracuje jako expert společnosti PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a ředitel ve vědecko-výzkumného ústavu ACCENDO-Centrum pro vědu a výzkum, z.ú.

Habilitoval v oboru Sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde absolvoval i doktorandské studium. Titul Ing. obdržel v oboru Národohospodářství na Ekonomické fakultě, VŠB – TU Ostrava. Od roku 1997 pracoval na Ekonomické fakultě, VŠB-TU Ostrava, Obchodně – podnikatelské fakultě Slezské univerzity v Opavě a na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Podílí se na mnoha výzkumných projektech domácích (např. Industriální město v postindustriální společnosti, Změny na trhu práce a perspektivy vzdělanosti) i zahraničních (Iron Curtain, TRANSCAT, CENTROPE). Je autorem metodiky pro hodnocení dopadů regulace (Regulatory Impact Assessment), hodnocení udržitelného rozvoje v územním plánování, a metodik pro oblastní plány rozvoje lesů atd.