Konference ČES 2019

Evaluace – cesta k systémovým změnám

Konference České evaluační společnosti 2019

Evaluace – cesta k systémovým změnám

Důraz na evaluace, zachycení výsledků a dopadů, proces učení se, vzájemného sdílení znalostí a zkušeností je silně akcentován ve veřejných politikách na mezinárodní, národní i regionální úrovni. Prostředí, ve kterém se evaluace vytvářejí, je však dynamické a neustále se vyvíjející, což ovlivňuje celkovou evaluační kulturu v daném státě.

Evaluační kultura představuje velmi široký pojem, který zahrnuje institucionální prostředí a dále schopnost aktérů evaluací (tj. evaluátorů i zadavatelů) formulovat relevantní doporučení a převádět je do reálné praxe veřejných programů a politik. Tyto proměny by však neměly mít dlouhodobý efekt jen v samotném „dotačním systému“, ale měly by zlepšovat fungování institucí, podmínky života cílových skupin a rozvíjet dané území apod. Dobře implementované a účinné změny na lokální, regionální, národní nebo nadnárodní úrovni mají potenciál společně přispívat k viditelné změně celého systému a zásadním způsobem proměňovat celou společnost. A právě systémová změna je hlavním tématem letošní výroční konference České evaluační společnosti.

Odborné workshopy: 27.5.2019
Konference: 28.5.2019

Místo: Fakulta tropického zemědělství České zemědělské univerzity, Kamýcká 129, 165 00 Praha 6 – Suchdol

Jednotlivé příspěvky by měly být zaměřeny na dosavadní zkušenosti s evaluacemi ve vazbě na jejich dopady a vliv na hodnocenou reálii (vč. případů, kdy se prostřednictvím evaluace nedosáhlo potřebné změny). V tomto smyslu je vhodné se v příspěvcích zaměřit také na mechanismy, které vedly k systémovým změnám na projektové úrovni (tj. konkrétních institucí a subjektů), programové úrovni (tj. způsoby a přístupy k řešení systémových problémů), úrovni veřejných politik a úrovni konkrétních případů vybraných skupin či území (tj. změny u různých typů cílových skupin, podporovaných regionů, či států v rámci rozvojové spolupráce a humanitární pomoci). Systémové změny však komplikuje řada problémů, které je nezbytné otevřeně diskutovat a hledat cesty k jejich nápravě, např. (ne)aplikovatelnost evaluačních metod („one size does not fit all“), (ne)dostupnost dat pro evaluace, (ne)sdílení dat ve veřejné správě, evaluační jazyk vs. mašinérie veřejné správy apod.

Dokumenty:

Workshopy

Témata workshopů budou vybrána podle zájmu účastníků. K uvažovaným tématům patří:

  • Případové studie
  • Praktická příprava dotazníků v Limesurvey
  • Evaluační doporučení a možnost jejich prosazení – interaktivní workshop
  • Value for money
  • Další téma, které vzejde od členů.

Na přelomu března a dubna proběhne hlasování a tři témata s nejvíce hlasy zařadíme do programu.